Information

Information in accordance with section 5 TMG

sparse creations GmbH
Düsseldorfer Str. 60
33647 Bielefeld
Germany

Represented by

Bernd Volkmer
Düsseldorfer Str. 60
33647 Bielefeld
Germany

Contact

Telephone: +49 1702061589
E-Mail: info@sparsecreations.com
Internet address: sparsecreations.com

Register entry

Entry in Handelsregister
Register Number: HRB 41645
Register Court: Amtsgericht BielefeldPRIVACYBELEID

Dit privacy statement verklaart de aard, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens (hierna de "Data" ) binnen onze reserves en daaraan gerelateerde websites, features en content en externe online aanwezigheid, zoals ons profiel voor sociale media (gezamenlijk het "Online Aanbod" genoemd). Met betrekking tot de gebruikte terminologie, b.v. "Processing" of "controller" verwijzen we naar de definities in art. 4 tot en met de Privacy Verordening (DSGVO; English: General Data Protection Regulation, GDPR; Française: Règlement général sur la protection des données, RGPD).

VERANTWOORDELIJK

Sherzod Haydarov
Dusseldorfer Straße 60
33647 Bielefeld
GERMANY

s.haydarov@sparsecreations.com
Managing Director: Bernd Volkmer
Contact Officer Data Protection: s.haydarov@sparsecreations.com

SOORTEN VAN VERWERKTE GEGEVENS

- Inventaris data (bijvoorbeeld namen, adressen, ).
- Contactgegevens (bijvoorbeeld e-mail, telefoonnummers).
- Inhoudsgegevens (bijvoorbeeld tekstinvoer, foto's, video's).
- Het gebruik van data (bijvoorbeeld bezochte websites, interesse in de inhoud, toegangstijd).
- Meta/communicatiegegevens (bijvoorbeeld apparaatinformatie, IP-adressen).

CATEGORIEËN BETROKKENEN

Bezoekers en gebruikers van het online-aanbod (Hieronder we het collectief betrokken als "Gebruikers" personen definiëren).

DOEL VAN DE VERWERKING

- Bepaling van de reserves, de functies en inhoud.
- Beantwoorden van contactverzoeken en communiceren met gebruikers.
- Beveiligingsmaatregelen.
- Reach Measurement/Marketing.

TERMEN

"Persoonlijke gegevens" gebruikt, is elke informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "de getroffen persoon"); een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd, die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door middel van toewijzing aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator (bijv. cookie) of een of meer speciale kenmerken; die uitdrukking geven aan de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon.
"Verwerking": handelingen uitgevoerd met of zonder behulp van automatische middelen of elke dergelijke bewerking in de serieschakeling persoonlijke gegevens. De term strekt zich ver en omvat vrijwel alle data handling.
"Pseudoniemen" de verwerking van persoonsgegevens op een manier die persoonsgegevens niet meer kan worden toegewezen aan een bepaald onderwerp zonder de hulp van aanvullende informatie, op voorwaarde dat deze aanvullende informatie apart worden gehouden en technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
"Profiling" elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, en dat is dat deze persoonlijke gegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten die betrekking hebben op een natuurlijke persoon, in het bijzonder aspecten die verband houden met prestaties op het werk, de economische situatie, gezondheid, persoonlijke evalueren om te analyseren of te voorspellen voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, prestaties, plaats of verplaatsing van deze natuurlijke persoon.
Als de "verantwoordelijke" is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of het lichaam dat alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens, bepalend.
'Bewerker' betekent een natuurlijke persoon of rechtspersoon, openbare autoriteit, lichaam of lichaam die persoonsgegevens namens de verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt

RELEVANTE WETTELIJKE GRONDSLAGEN

In overeenstemming met art. 13 DSGVO Wij informeren u dat de juridische basis van onze data verwerking. Tenzij de rechtsgrondslag in de verklaring betreffende gegevensbescherming wordt vermeld, is het volgende van toepassing: De rechtsgrondslag voor het verkrijgen van toestemming is artikel 6, lid 1, dat wordt verlicht. een en art. 7 DSGVO, de rechtsgrond voor de verwerking van de prestaties van de contractuele activiteiten en het beantwoorden van vragen van onze diensten en implementatie is art. 6 lid. 1 lit. b DSGVO, de wettelijke basis voor verwerking om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, is artikel 6, lid 1, verlicht. c DSGVO, en de rechtsgrondslag voor verwerking om onze legitieme belangen te beschermen is artikel 6, lid 1, aangestoken. f DSGVO. In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, artikel 6 par. 1 lit. d DSGVO als rechtsgrondslag.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

We ontmoeten elkaar in overeenstemming met art. 32 DSGVO rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoering van de kosten en het type , de omvang, de omstandigheden en de doeleinden van de verwerking en de verschillende waarschijnlijkheid van optreden en de ernst van de risico's voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, passende technische en organisatorische maatregelen om adequate bescherming te garanderen.
Tot de maatregelen omvatten bescherming van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door het regelen van fysieke toegang tot de gegevens, alsmede de zorg hun toegang, invoer, overbrenging, waardoor de beschikbaarheid en hun scheiding. We hebben ook procedures ingesteld om te zorgen voor het genot van rechten van betrokkenen, het verwijderen van gegevens en het lekken van gegevens. We houden ook rekening met de bescherming van persoonsgegevens al in de ontwikkeling of de selectie van hardware, software en procedures in overeenstemming met het beginsel van de bescherming van privacy by design en by design privacy-vriendelijke standaard instellingen (art. 25 DSGVO).

SAMENWERKING MET HET OOG PROCESSORS EN DERDEN

Als we (order processors of derden) informatie verstrekken aan derden in het kader van onze verwerking daarvan in deze verzenden of anderszins hen toegang tot de gegevens, dit gebeurt alleen op basis van een wettelijke toestemming (bijvoorbeeld wanneer een overdracht van gegevens aan een derde partij, zoals payment service provider, gem. art. 6, par. 1, onder b DSGVO in de nakoming nodig is), U hebt ingestemd met een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen (bijvoorbeeld het gebruik van agenten, webhosts, enz.).
Tenzij we in de verwerking van gegevens op basis van een zogenaamde derde partijen. Commissie "loonveredelingscontract", dit gebeurt op basis van art. 28 DSGVO.

DOORGIFTE NAAR DERDE LANDEN

Als we de gegevens in een derde land (dat wil zeggen buiten de Europese Unie (EU) of de Europese economische ruimte (EER)) proces of dit wordt gedaan aan derden in verband met het gebruik van de diensten van derden of openbaarmaking of overdracht van gegevens, dit alleen als het gebeurt om onze contractuele (voor) taken uit te voeren op basis van uw toestemming, als gevolg van een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen. Onder voorbehoud van wettelijke of contractuele licenties, proces of laten we de gegevens in een derde land alleen in de aanwezigheid van de speciale eisen van art. 44 ev. DSGVO proces. dat de verwerking is b.v. geval op basis van specifieke waarborgen, zoals het officieel erkende bevinding van het EU-niveau bescherming van gegevens (bijvoorbeeld voor de Verenigde Staten via de "Privacy Shield") of nakoming speciale contractuele verplichtingen officieel erkend (de zogenaamde "modelovereenkomsten").

DE RECHTEN VAN PROEFPERSONEN

Je moet vragen om bevestiging van de vraag of gegevens met betrekking tot het verwerken en op basis van informatie over deze gegevens en andere informatie ontworpen en kopie van de gegevens van de juiste Art. 15 GDPR.
Je hebt dienovereenkomstig. Art. 16 DSGVO aan de voltooiing van de gegevens over u of de correctie van onjuiste gegevens die u de juiste vraag te eisen.
Je hebt het recht om te vragen in overeenstemming met art. 17 DSGVO dat gegevens met betrekking tot direct worden verwijderd, of als alternatief, in overeenstemming met art. 18 DSGVO tot een beperking van de verwerking van de gegevens te eisen.
U hebt het recht om te eisen dat de gegevens over u die u ons hebt verstrekt te verkrijgen in overeenstemming met art. 20 DSGVO en de vraag doorgestuurd naar een andere persoon verantwoordelijk is.
Je hebt een edelsteen. Art. 77 DSGVO het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde instantie.

INTREKKING

U heeft het recht, toestemming verleend gem. Art herroepen. 7 par. 3 DSGVO met ingang voor de toekomst

RECHTS NAAST

U kunt de toekomstige verwerking van gegevens over u in overeenstemming met de Artikel 21 DSGVO is op elk moment tegenstrijdig. De oppositie kan worden gemaakt met de verwerking voor direct marketing doeleinden in het bijzonder.

COOKIES EN BEZWAREN VAN DIRECT MAIL DIENSTEN

"Cookies" worden genoemd kleine bestanden die op de computers van gebruikers worden opgeslagen. Verschillende informatie kan in de cookies worden opgeslagen. Een cookie wordt voornamelijk gebruikt de informatie aan een gebruiker (of de inrichting waarop de cookie opgeslagen) opslaan, tijdens of zelfs na zijn bezoek aan enige reserve. Tijdelijke cookies, of "sessiecookies" of "tijdelijke cookies", zijn cookies die worden verwijderd nadat een gebruiker een online dienst verlaat en zijn browser sluit. In een dergelijke cookie, b.v. de inhoud van een winkelwagentje in een online winkel of een login-status worden opgeslagen. Als een "permanent" of "permanente" cookies worden genoemd die worden opgeslagen, ook nadat de browser wordt gesloten. Aldus b.v. de inlogstatus wordt opgeslagen als gebruikers deze na enkele dagen bezoeken. Evenzo kunnen in een dergelijke cookie de interesses van de gebruikers worden opgeslagen, die worden gebruikt voor afstandsmetingen of marketingdoeleinden. Als "third-party cookie" worden aangeduid cookies die worden aangeboden door andere dan de verantwoordelijke persoon, die loopt van het online-aanbod (anders, al is het maar de cookies die wij spreken van de "first-party cookies") bedrijven.

We kunnen tijdelijke en permanente cookies gebruiken en dit verduidelijken in de context van ons privacybeleid.

Als gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd om de optie uit te schakelen in de systeeminstellingen van hun browser. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod.

Een algemene bezwaar tegen het gebruik van cookies gebruikt voor doeleinden van online marketing kan worden in een verscheidenheid van diensten, met name in het geval van tracking, aan de Amerikaanse kant http://www.aboutads.info/choices/ of de EU http://www.youronlinechoices.com/ worden uitgelegd. Verder kan de opslag van cookies worden bereikt door ze uit te schakelen in de instellingen van de browser. Houd er rekening mee dat dan, als alle functies van deze website niet kan worden gebruikt.

VERWIJDERING VAN GEGEVENS

De producten die wij gegevens in overeenstemming is met De artikelen 17 en 18 DSGVO worden geschrapt of worden beperkt in hun verwerking. Tenzij in dit privacybeleid specifiek vermeld, worden de opgeslagen gegevens worden gewist wanneer zij niet langer voor het beoogde doel en het schrappen waarvan geen wettelijke bewaarplicht nodig zijn. Tenzij de gegevens worden verwijderd omdat deze voor andere en legitieme doeleinden vereist zijn, is de verwerking ervan beperkt. dat De gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden verwerkt. Dit is bijvoorbeeld van toepassing voor gegevens die moeten worden bewaard om commerciële of fiscale redenen.

Na de wettelijke eisen in Duitsland, de opslag in het bijzonder voor 10 jaar 1 257 paragraaf 1 in overeenstemming met §§ 147 para. AO. Nrs. 1 en 4, par. 4 HGB (boeken, platen, managementrapportages, boekhoudkundige documenten, boekhouding, die relevant zijn voor de belastingen Documenten, enz.) En 6 jaar in overeenstemming met § 257 (1) nr. 2 en 3, lid 4 HGB (handelsbrieven).

Volgens de wettelijke voorschriften in Oostenrijk opslaan bijzonder 7 J gedaan 132 per §. 1 BAO (boekhoudkundige documenten, ontvangstbewijzen/facturen, rekeningen, bonnen, zakelijke documenten, staat van ontvangsten en uitgaven, enz.), 22 jaar in verband met land en voor 10 jaar voor de mini one-stop-shop wordt beweerd (MOSS) voor documenten die verband houden met elektronische weg verrichte diensten, telecommunicatie, radio en televisie diensten die worden verleend aan niet-ondernemers in de EU-lidstaten en.

CONTACT

Wanneer het contacteren ons (bijvoorbeeld via het contactformulier, e-mail, telefoon of via social media) zijn in overeenstemming met de informatie van de gebruiker op het verzoek contact en zijn looppas bewerken. Artikel 6 par. 1 lit. b. (in de context van contractuele/pre-contractuele relaties), artikel 6 par. 1 lit. f. (Andere aanvragen) DSGVO verwerkt .. De informatie van de gebruikers ( "CRM") of een soortgelijke organisatie verzoek kan worden opgeslagen in een customer relationship management systeem.

We verwijderen de verzoeken als ze niet langer nodig zijn. We controleren de noodzaak om de twee jaar; Bovendien is de wettelijke archivering verplichtingen

HOSTING EN E-MAILEN

Metingen van ons naar hosting diensten te voltooien zijn de levering van de volgende diensten: infrastructuur en het platform diensten, rekenkracht, opslag en database services, e-mailen, security diensten en technische Onderhoudsservices die we gebruiken voor het beheer van deze online aanbieding.

Hier verwerken we, of volgens onze hosting provider voorraadgegevens, contact informatie, inhoud van gegevens, contractgegevens, datagebruik, meta en communicatie gegevens van klanten, prospects en bezoekers van deze website aan de hand van onze legitieme belangen op een efficiënte en veilige levering van deze website. Artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO i.V.m. Art. 28 DSGVO (laatste loonveredelingscontract).

GOOGLE ANALYTICS

We zijn gebaseerd op onze legitieme belangen (dat wil zeggen, rente in de analyse, optimalisatie en kosten-effectieve werking van onze reserves in de zin van art. 6 lid. 1, onder f. DSGVO) Google Analytics, een webanalyse-service van Google LLC ("Google"). Google maakt gebruik van cookies. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over het gebruik van het online aanbod door de gebruikers, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield afspraken en biedt dus een garantie om te voldoen aan Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google gebruikt deze informatie namens ons, om het gebruik van onze reserves te evalueren door de gebruikers, om rapporten over de activiteiten samen te stellen binnen dit online-aanbod en bieden voor andere, gerelateerd aan het gebruik van deze website en internet diensten aan ons. Daarbij kunnen pseudonieme gebruikersprofielen van de gebruikers worden gemaakt op basis van de verwerkte gegevens.

We gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruikers door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar en ingekort tot een server van Google in de VS.

Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt ingediend, wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door Google worden verstrekt. Gebruikers kunnen de opslag van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; gebruikers kunnen bovendien voorkomen dat het verzamelen van gegevens die zijn gegenereerd door de cookie en in verband met hun gebruik van de inhoud op Google en de verwerking van deze gegevens door Google, door het downloaden van de browser plug-in beschikbaar op de volgende link en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?.

Voor meer informatie over Google maakt gebruik van gegevens, werving en tegenspraak opties, raadpleegt u het privacybeleid van Google (https://policies.google.com/technologies/ads), alsmede in de instellingen voor de weergave van advertenties van Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

GOOGLE UNIVERSAL ANALYTICS

We gebruiken Google Analytics in het ontwerp als een " Universal Analytics ". "Universal Analytics" verwijst naar een werkwijze Google Analytics, waarbij de gebruiker analyse is gebaseerd op een pseudoniem gebruikersnaam en creëert aldus een gebruiker pseudoniem profiel met informatie over het gebruik van verschillende inrichtingen (zgn. "Volgen verschillende apparaten") .

DOELGROEP ONDERWIJS MET GOOGLE ANALYTICS We gebruiken Google Analytics om te bekijken het scherm doorgeschakeld binnen reclame-diensten Google en zijn partners advertenties alleen aan gebruikers die een belang hebben in onze online aanbod of bepaalde functies hebben aangetoond (bv belangen in bepaalde Thema's of producten die worden bepaald door de bezochte websites) die we indienen bij Google (de zogenaamde "remarketing" of "Google Analytics-doelgroepen"). Met remarketingdoelgroepen willen we er ook voor zorgen dat onze advertenties in het belang zijn van de gebruikers.

GOOGLE ADSENSE MET GEPERSONALISEERDE ADVERTENTIES We gebruiken op basis van onze legitieme belangen (dat wil zeggen, rente in de analyse, optimalisatie en kosten-effectieve werking van onze reserves in de zin van art. 6 lid. 1, onder f. DSGVO) de door Google, LLC services , 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, ("Google") Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield afspraken en biedt dus een garantie om te voldoen aan Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

We maken gebruik van de AdSense-service waarmee advertenties op onze website kunnen worden weergegeven en ons belonen voor hun weergave of ander gebruik. Voor deze doeleinden, gebruiksgegevens, b.v. de klik op een advertentie en het IP-adres van de verwerkte gebruikers, waarbij het IP-adres op de laatste twee plaatsen wordt ingekort. Daarom wordt de verwerking van de gegevens van de gebruikers gepseudonimiseerd.

We gebruiken Adsense met gepersonaliseerde advertenties. Hier, Google is gebaseerd op basis van de meest bezocht door gebruikers websites of apps gebruikt en de gebruikersprofielen die op deze wijze conclusies over hun belangen. Adverteerders gebruiken deze informatie om hun campagnes af te stemmen op deze interesses, wat zowel gebruikers als adverteerders ten goede komt. Voor Google worden advertenties gepersonaliseerd wanneer ze worden verzameld of bekende gegevens bepalen of beïnvloeden de advertentieselectie. Dit zijn eerdere zoekopdrachten, activiteiten, sitebezoeken, apps, demografische gegevens en locatiegegevens. In het bijzonder, dit omvat: demografische targeting, rente categorie targeting, remarketing en targeting lijsten aan de balans van de klant en het publiek lijsten die in DoubleClick Bid Manager of Campaign Manager hebben geüpload.

Voor meer informatie over Google maakt gebruik van gegevens, werving en tegenspraak opties, raadpleegt u het privacybeleid van Google (https://policies.google.com/technologies/ads), alsmede in de instellingen voor de weergave van advertenties van Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

GOOGLE ADSENSE MET NONPERSONALIZED ADVERTENTIES

Wij gebruiken op basis van onze legitieme belangen (dat wil zeggen, rente in de analyse, optimalisatie en kosten-effectieve werking van onze reserves in de zin van art. 6 lid. 1, onder f. DSGVO) van de diensten van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ( "Google").

Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield afspraken en biedt dus een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

We maken gebruik van de AdSense-service waarmee advertenties op onze website kunnen worden weergegeven en ons belonen voor hun weergave of ander gebruik. Voor deze doeleinden, gebruiksgegevens, b.v. de klik op een advertentie en het IP-adres van de verwerkte gebruikers, waarbij het IP-adres op de laatste twee plaatsen wordt ingekort. Daarom wordt de verwerking van de gegevens van de gebruikers gepseudonimiseerd.

We gebruiken Adsense met niet-gepersonaliseerde advertenties. De advertenties worden niet weergegeven op basis van gebruikersprofielen. Niet-gepersonaliseerde advertenties zijn niet gebaseerd op eerder gebruikersgedrag. Bij targeting context informatie wordt gebruikt, onder andere, een grove (z. B. op lokaal niveau) geografische targeting op basis van de huidige site, de inhoud van de huidige site of app, evenals huidige zoekwoorden. Google verbiedt gepersonaliseerde targeting, inclusief demografische targeting en targeting based on user lists.

Voor meer informatie over Google maakt gebruik van gegevens, werving en tegenspraak opties, raadpleegt u het privacybeleid van Google (https://policies.google.com/technologies/ads), alsmede in de instellingen voor de weergave van advertenties van Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

>

GOOGLE ADWORDS EN CONVERSIE METING

Wij gebruiken op basis van onze legitieme belangen (dat wil zeggen, rente in de analyse, optimalisatie en kosten-effectieve werking van onze reserves in de zin van art. 6 par. 1, onder f. DSGVO) de door Google, LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ( "Google") services.

Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield afspraken en biedt dus een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

We gebruiken de online AdWords-marketingtool 'AdWords' van Google om advertenties in het advertentienetwerk van Google te plaatsen (bijvoorbeeld in zoekresultaten, in video's, op websites, enzovoort), zodat ze worden weergegeven aan gebruikers die een vermoeden hebben van interesse in de advertenties. Dit stelt ons in staat om specifieker advertenties voor en in ons online aanbod weer te geven, zodat we alleen advertenties weergeven aan gebruikers die mogelijk hun interesses matchen. Als een gebruiker bijvoorbeeld. Het weergeven van advertenties voor producten waarnaar hij op andere online aanbiedingen zoekt, wordt remarketing genoemd. Voor deze doeleinden wordt genoemd wanneer u onze en andere websites waar het advertentienetwerk van Google is actief noemen, lopen direct door Google een code van Google en het zal. (Her) marketing-tags (onzichtbare afbeeldingen of code, ook bekend als " Web beacons ") opgenomen in de website. Met hun hulp krijgt de gebruiker een individuele cookie, i. een klein bestand wordt opgeslagen (in plaats van cookies kunnen vergelijkbare technologieën ook worden gebruikt). In dit bestand verdere technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, openingstijden en andere informatie over het gebruik van de inhoud wordt opgemerkt, zocht welke websites de gebruiker voor de inhoud die hij heeft interesse in geklikt en wat biedt de gebruiker.

Verder ontvangen we een individuele "conversiecookie". De informatie die via de cookie wordt verkregen, wordt door Google gebruikt om conversiestatistieken voor ons te genereren. We horen echter alleen het anonieme totale aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft geklikt en zijn omgeleid naar een tagtagpagina voor het bijhouden van conversies. We ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert.

De gegevens van de gebruikers worden pseudoniem verwerkt in het advertentienetwerk van Google. dat Google slaat en verwerkt b.v. niet de naam of het e-mailadres van de gebruikers, maar verwerkt de relevante datacookie-gerelateerd in pseudonieme gebruikersprofielen. dat vanuit het perspectief van Google worden de advertenties niet beheerd en weergegeven aan een specifiek geïdentificeerde persoon, maar aan de eigenaar van de cookie, ongeacht wie de eigenaar van het cookie is. Dit is niet van toepassing als een gebruiker Google expliciet toestemming heeft gegeven om de gegevens te verwerken zonder deze pseudonimisatie. De verzamelde informatie over gebruikers wordt doorgegeven aan Google en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.

Voor meer informatie over Google maakt gebruik van gegevens, werving en tegenspraak opties, raadpleegt u het privacybeleid van Google ( https://beleid .google.com/technologies/ads ), evenals instellingen voor Google Ads Ads (https://adssettings.google.com/authenticated).

>

GEBRUIK VAN FACEBOOK SOCIALE PLUGINS

We op basis van onze legitieme belangen (dat wil zeggen, rente in de analyse, optimalisatie en kosten-effectieve werking van onze reserves in de zin van art. 6 lid. 1, onder f. DSGVO) social plugins ( "plugins"), het sociale netwerk facebook.com, dat door de Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland wordt bediend ( "Facebook"). Hiervoor, b.v. Inhoud, zoals afbeeldingen, video's of tekst en knoppen bij welke gebruikers inhoud van deze website kunnen delen Facebook binnen. De lijst en de look van Facebook Social Plugins kan hier bekeken worden: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield afspraken en biedt dus een garantie om te voldoen aan (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Wanneer een gebruiker een functie van dit online aanbod met een dergelijke plug-in oproept, maakt zijn apparaat een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks door Facebook naar het apparaat van de gebruiker verzonden en door hem opgenomen in het online aanbod. Tijdens dit proces kunnen gebruikersprofielen worden gemaakt op basis van de verwerkte gegevens. Daarom hebben we geen invloed op de hoeveelheid gegevens die Facebook verzamelt met behulp van deze plug-in en informeren we gebruikers naar onze kennis Door de plug-ins te integreren, ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker toegang heeft gekregen tot de overeenkomstige pagina van het online aanbod. Als de gebruiker is aangemeld bij Facebook, kan Facebook het bezoek aan zijn Facebook-account toewijzen. Als gebruikers bijvoorbeeld met de plug-ins werken, op de knop Vind ik leuk of een reactie achterlaat, wordt de informatie rechtstreeks van uw apparaat naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, bestaat de mogelijkheid dat Facebook zijn IP-adres zal achterhalen en opslaan. Volgens Facebook wordt alleen een anoniem IP-adres opgeslagen in Duitsland. Doel en reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsmede de desbetreffende rechten en manieren om de privacy van gebruikers te beschermen, kunnen ze verwijzen naar het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/. Als een gebruiker een Facebook-lid en niet willen Facebook te verzamelen over deze online-aanbod informatie over hem en gekoppeld aan zijn opgeslagen op Facebook lid van gegevens, moet hij af te melden en hun cookies voor het gebruik van onze online aanwezigheid op Facebook te verwijderen. Andere instellingen en tegenstrijdigheden aan het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden, zijn binnen het profiel instellingen van Facebook zijn mogelijk: https://www.facebook.com/settings?tab=ads; of de Amerikaanse zijde http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-zijde http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen zijn platformonafhankelijk, i. ze worden toegepast op alle apparaten, zoals desktop computers of mobiele apparaten.

Als je een fout in de vertaling vinden, stuur ons helpen om onze privacy policy te corrigeren en het verslag van de fout aan s.haydarov@sparsecreations.com. Dank je!

Gemaakt met Datenschutz-Generator.de van RA Dr. Thomas Schwenke